Gastonův memoriál, datum konání: 22.8.2015.
Přihláška on line
  Jméno Příjmení
 
 Rok narození (rrrr)
 
 Adresa (ulice,město,PSČ,stát)
 
 Sportovní klub (TJ)
 
 
 Telefon
 
 E-mail (pro korespondenci)
 

     Podmínky závodu:
 
K úspěšné registraci je třeba pořadateli a partnerům udělit souhlas v následujícím znění:
Vyplněním a odesláním registračního formuláře dávám:
a) Organizátorovi a partnerům uvedeným v sekci Kontakt (dále jen „správci“), v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím čísla svého mobilního telefonu a emailové adresy, a to pro obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací o sportovních akcích a závodech a sdělování výsledků závodů.
b) Dávám správcům v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce, za účelem prověření Vaší platné účasti ve sportovní soutěži (závodu), předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely správců a dále pro účely zasílání informací o sportovních akcích a závodech a sdělování výsledků závodů, to vše na dobu 10 let; též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a název obce bydliště ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách www.cybi.cz/knedlik. Zároveň vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených kterýmkoliv ze správců. Správci jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje týkající se Vaší osoby. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Máte právo svůj souhlas odvolat, a to zvlášť vůči každému ze správců písemnou formou na adresu jeho sídla, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se Vás týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno Vaše právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení z další účasti v soutěži (závodu), do níž se přihlašujete, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Vaše osobní údaje mohou být v souladu s § 5 odst. 6 až 9 zákona č. 101/2000 Sb. v rozsahu jméno, příjmení a adresa předány partnerům závodu, jejichž seznam je v sekci Kontakt.
c) Stanete-li se výhercem kterékoliv ceny, která bude dle těchto pravidel výherci předávána osobně, dáváte správcům, v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se Vaší osoby nebo Vašich projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním soutěže (závodu) a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžete jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým oprávněný subjekt snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Cyklistická část závodu probíhá za plného silničního provozu a řídí se pravidly silničního provozu. Při neúčasti na závodě pořadatel startovné nevrací! Cyklistická přilba je povinná.

Prohlašuji, že můj zdravotní stav mi dovoluje zůčastnit se tohoto závodu. Závod absolvuji na vlastní nebezpečí. Zároveň uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném znění a souhlasím s pravidly a podmínkami závodu.
 
   
 Souhlasím s podmínkami (ano/ne)
 

Copyright CYBI s.r.o. /admin